Jakie wyróżnia się rodzaje odpadów?

odpady

Odpady powstają zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w ramach działalności usługowej czy w trakcie produkcji. Są nieodłącznym, choć niechcianym skutkiem ubocznym każdej aktywności człowieka.

Odpad powinien być odpowiednio zabezpieczony, a następnie – w zależności od jego rodzaju – poddany procesom recyklingu lub utylizacji. W przypadku, gdy żadna z powyższych metod nie jest możliwa, należy go przekazać do unieszkodliwienia.

Rodzaje i podział odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach

Obowiązująca w Polsce Ustawa o odpadach nie definiuje jednoznacznie, jakie są rodzaje odpadów. Wśród ewentualnych grup śmieci można znaleźć te komunalne, budowlane i rozbiórkowe czy medyczne.

Ustawa podaje również definicje odpadów obojętnych czy ulegających biodegradacji. Dlatego po szczegółową klasyfikację należy sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu, w którym są określone rodzaje śmieci i podział na poszczególne grupy.

Jakie są rodzaje odpadów według katalogu?

Katalog odpadów dzieli poszczególne odpady na 20 grup. W każdej z nich są podgrupy, które z kolei dzielą się na rodzaje. Wszystkie jednostki oznaczone są dwucyfrowym kodem, co łącznie daje kod każdego odpadu, składający się z 6 cyfr. Dodatkowo grupę uznawaną za niebezpieczną oznacza się na końcu kodu gwiazdką.

Przykładowo najbardziej popularny odpad, jakim są niesegregowane śmieci komunalne, oznaczony jest kodem 20 03 01. Tworzywa sztuczne zbierane selektywnie w gospodarstwach domowych to kod 20 01 39, a te powstające podczas remontów i rozbiórek – 17 02 03.

Rodzaje odpadów – klasyfikacja ze względu na przeznaczenie

Wytwórca odpadów ma obowiązek właściwego ich zagospodarowania. Jeżeli nie można zapobiec ich powstaniu ani ponownie ich użyć, Ustawa o odpadach podaje kolejność prawidłowego postępowania.

W pierwszej kolejności należy odpady poddać recyklingowi, a jeżeli nie ma takiej możliwości – innym rodzajom odzysku, na przykład spaleniu. Na samym końcu wymieniono natomiast unieszkodliwianie. Jednym ze sposobów jest składowanie na wysypisku odpowiednio dostosowanym do charakteru odpadu.

Odpad, który ze względu na swoje właściwości nie nadaje się do recyklingu lub odzysku, poddaje się badaniom laboratoryjnym. Następnie na podstawie ich wyników tworzy się kartę podstawowej charakterystyki określającą jego właściwości. Dalej odpad jest kierowany na właściwe wysypisko śmieci.

Na stronie  https://bwquark.pl/badania-odpadow-poznan/ przedstawiono klasyfikację odpadów wraz z podziałem na rodzaj wysypiska. W zależności od miejsca składowania, na którym zostaną ulokowane poszczególne rodzaje śmieci, klasyfikacja obejmuje odpady obojętne, niebezpieczne oraz inne.

Rodzaje odpadów – podsumowanie

Obowiązek każdego wytwórcy odpadów obejmuje prawidłowe określenie jego rodzaju i kodu. Istotne jest również zakwalifikowanie, czy ma on charakter obojętny, czy niebezpieczny, oraz określenie sposobu postępowania z nim. W przypadku, gdy odpad ma zostać unieszkodliwiony przez składowanie, niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych i określenie podstawowej charakterystyki, na podstawie której może być przyjęty na dedykowane wysypisko śmieci.