Administracja publiczna w Polsce

Utrzymywanie jednolitości państwa pod względem prawa i jego respektowania wymaga ogromnej pracy. To w prosty sposób przekłada się na ilość osób zatrudnionych w niemal niezliczonej ilości urzędów w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę stopień sformalizowania niemal każdej oficjalnej czynności, taki stan rzeczy jest konieczny i w pełni uzasadniony.

Administracja

Bardzo ciężko jest podać jedną kompleksową definicję określającą czym jest administracja publiczna w Polsce. Człon publiczna wskazuje na to, że chodzi tutaj o działania kontrolowane odgórnie przez jednostki na szczeblu państwowym. Nie ma więc tutaj mowy o działaniu jakichkolwiek podmiotów prywatnych. Bardzo ogólnie można powiedzieć, bazując na teorii trójpodziału władzy stworzonego przez Monteskiusza, że jest to działanie państwa, które nie mieści się ani we władzy ustawodawczej, ani we władzy sądowniczej. Administracja publiczna w Polsce ulega podziałom ze względu na różnorodne ujęcia tego tematu. Można w tym miejscu wymienić:

– ujęcie pozytywne, jako działalność organizatorską władz,

– ujęcie formalne, skupiające się na zadaniach wykonywanych przez podmioty administracyjne, niezależnie od ich charakteru,

– ujęcie materialne, definiujące ją jako działalność państwa polegająca na realizacji zadań z zakresu władzy wykonawczej.

Administracja publiczna w Polsce daje się najlepiej określić poprzez wymienienie kluczowych cech, które opisują jej pracę oraz charakter. Do najważniejszych należą tutaj trwałość i ciągłość jej działań, a także apolityczność. Wielką wagę ma zasada legalizmu, na mocy której organy administracyjne bazują tylko i wyłącznie na przepisach ustawowych. Warto wspomnieć także o wymogu poszanowania przez nią interesu publicznego.

Zadania

Biorąc pod uwagę liczbę spraw, które są załatwiane na drodze postępowania administracyjnego, administracja publiczna w Polsce ma przed sobą postawiony cały szereg podstawowych zadań, które cały czas są wzbogacane o katalog nowych, zależnych od aktualnej sytuacji w kraju. Podstawową jej funkcją jest stanie na staży porządku i bezpieczeństwa zbiorowego. Ma ona utrzymywać ład i jedność w państwie. Ponadto ma za zadanie świadczyć usługi publiczne, to właśnie administracja publiczna w Polsce jest szczeblem łączącym obywateli z organami państwowymi i umożliwiająca bezpośredni dialog między nimi. Ważną jej funkcją jest funkcja wykonawcza, polegająca na wcielaniu w życie zapisów ustawowych i kodeksowych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że kontroluje ona i nadzoruje poczynania obywateli. Przykładem może być chociażby wymóg uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie określonej działalności. Dodatkowo administracja publiczna w Polsce zbiera informacje, na podstawie których może przedstawić prognozy odnośnie kierunków, w jakich pójdą rozmaite dziedziny, na przykład szkolnictwo czy ochrona środowiska.

Podsumowanie

Stopień sformalizowania spraw na linii obywatel- państwo budzi często sprzeciw Polaków. Jednakże administracja publiczna w Polsce ma postawione przed sobą tak ambitne zadania, że taki stan rzeczy jest w pełni uzasadniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *